Pełna funkcjonalność tej strony wymaga internetowych ciasteczek, więcej informacji o nich znajdziesz tutaj. AKCEPTUJĘ
zapamiętaj mnie
Załóż konto

Statut

Statut Stowarzyszenia Fan Club Polnische Borussen


Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Fan Club Polnische Borussen, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami)
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba mieści się w Tworogu.
5. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast dla pełniejszego realizowania swoich funkcji może swoimi działaniami wykraczać poza granice kraju.
6. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest każdy z członków Zarządu Stowarzyszenia.


Rozdział II
Cele i środki

1. Celami stowarzyszenia są:
    a) Zrzeszenie kibiców klubu sportowego Borussia Dortmund.
    b) Nawiązywanie kontaktów z kibicami klubu sportowego Borussia Dortmund z innych krajów.
    c) Organizacja i pomoc w wyjazdach na mecze BVB
    d) Dbanie o dobre imię klubu
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
    a) Prowadzenie serwisu internetowego
    b) Organizowanie spotkań, zlotów, wyjazdów na mecze oraz turniejów.
    c) Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

 

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, członków juniorów oraz członków honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, bądź pochodzenie polskie, która ukończyła 18 rok życia.
4. Członkiem juniorem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, bądź pochodzenie polskie, która nie ukończyła 18 roku życia.
5. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, wydanej po złożeniu przez chętnego pisemnej deklaracji.
6. Członkiem juniorem staje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, wydanej po złożeniu, na podstawie deklaracji złożonej przez Przedstawiciela Ustawowego.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i działania Stowarzyszenia.
8. Członków honorowych ustanawia Zarząd Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
    a) Biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach władz Stowarzyszenia.
    b) Uczestniczenia w konferencjach, spotkaniach, zebraniach, wyjazdach i wszelkich innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
    c) Zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie juniorzy mają prawo:
    a) Uczestniczenia w konferencjach, spotkaniach, zebraniach, wyjazdach i wszelkich innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
    b) Zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
11. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku dokonania opłaty wpisowej. Może brać udział we władzach Stowarzyszenia, gdzie dysponuje głosem doradczym.
12. Członek junior automatycznie staje się członkiem zwyczajnym w dniu osiągnięcia przez niego 18. roku życia.
13. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
    a) Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
    b) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
    c) Dokonać odpowiedniej opłaty wpisowej
14. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
    a) Pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
    b) Decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
    c) Śmierci członka,
    d) Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
    e) Zaprzestania płacenia składek członkowskich - opłata wpisowa i roczna nie ulegają zwrotowi,
    f) Niedostarczenia formularza rejestracyjnego (Dotyczy tylko osób, które dołączyły do Fanclubu przed 2016 rokiem).
15. Zarząd może podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa jednogłośną decyzją, gdy członek:
    a) Nie przestrzega statutu Stowarzyszenia,
    b) Nie bierze czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
    c) Utraci prawa obywatelskie na podstawie prawomocnego wyroku sądu.
    d) Narusza dobre imię klubu oraz Stowarzyszenia

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia jest Zarząd
2. Władze stowarzyszenia wybierane są na czas nieokreślony
3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
5. Zarząd składa się z 5 członków, w którego skład wchodzą:
    a) Prezes Zarządu
    b) Dwóch wiceprezesów Zarządu
    c) Dwóch członków zwyczajnych Zarządu

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
    a) Składki członkowskie i opłaty wpisowe
    b) Darowizny
    c) Środki od sponsorów
2. Wysokość składek członkowskich i opłat wpisowych uchwala Zarząd Stowarzyszenia.
3. Środki składające się na majątek Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
4. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd Stowarzyszenia.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Ostatnio zmodyfikowano: 1 rok temu