Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Forum dyskusyjne

1  2  3  4  5    >  >>  >|
Forum dyskusyjne » Hyde Park » Mądrość, wiedza, inteligencja i doświadczenie
16 czerwca 2015, 22:48 [cytuj]
"hello" powiedział/a:
Inteligencja Tomku jest jedną z niewielu rzeczy, których nie można nauczyć
Oczywiście, że inteligencję można rozwinąć.
Oczywiście, że inteligencję można rozwinąć.
16 czerwca 2015, 22:52 [cytuj]
Nie, nie można. Rozwijać można wiedzę.
Nie, nie można. Rozwijać można wiedzę.
16 czerwca 2015, 22:52 [cytuj]
To ja zarzucę cytatem o inteligencji, który bardzo mi się podoba:

The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life.

Oznaką inteligencji jest to, że zawsze podajesz rzeczy w wątpliwość. Tylko idioci są pewni wszystkiego co robią w swoim życiu.
To ja zarzucę cytatem o inteligencji, który bardzo mi się podoba:

The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life.

Oznaką inteligencji jest to, że zawsze podajesz rzeczy w wątpliwość. Tylko idioci są pewni wszystkiego co robią w swoim życiu.
16 czerwca 2015, 22:53 [cytuj]
"Tooommeeek" powiedział/a:
Juz pomijam fakt, ze kazde zdanie ktore jest niezgodne z Twoimi przekonaniami szyderczo wysmiewasz. Radzilbym chociaz troche je przemyslec, nawet jesli mialabys mnie za najwiekszego debila swiata, to nadal moglabys sie czegos nauczyc czytajac cudza opinie.
Tomku, Tobie radzę to samo.

@scantis czy ja pisałam o rozwijaniu czy o nauczaniu? :roll:
Tomku, Tobie radzę to samo.

@scantis czy ja pisałam o rozwijaniu czy o nauczaniu? :roll:
16 czerwca 2015, 22:55 [cytuj]
"Bo Warszawa...!" powiedział/a:
Nie, nie mo¿na. Rozwijaæ mo¿na wiedzê.
"Volverin" powiedział/a:
Oznak± inteligencji jest to, ¿e zawsze podajesz rzeczy w w±tpliwo¶æ. Tylko idioci s± pewni wszystkiego co robi± w swoim ¿yciu.
Idealnie podsumowales, pozamiatane :mrgreen: zartuje oczywiscie ;-)

Bo, spytam moze tak: co rozumiesz przez inteligencje?
Wlasciwie to chcialem podrzucic jakas definicje, ktora pozwalalaby uznac inteligencje za nierozwijalna, ale chyba nie potrafie na szybko wymyslic :-/
[quote="Volverin"] Oznak± inteligencji jest to, ¿e zawsze podajesz rzeczy w w±tpliwo¶æ. Tylko idioci s± pewni wszystkiego co robi± w swoim ¿yciu.
16 czerwca 2015, 22:56 [cytuj]
Inteligencja to zdolność umysłowa.
Inteligencja to zdolność umysłowa.
16 czerwca 2015, 22:57 [cytuj]
Podaj mi, Tomku, przykłady: jak chciałbyś uczyć dzieci, młodych ludzi inteligencji w szkołach? W jaki sposób? Na czym by to polegało?
Podaj mi, Tomku, przykłady: jak chciałbyś uczyć dzieci, młodych ludzi inteligencji w szkołach? W jaki sposób? Na czym by to polegało?
16 czerwca 2015, 22:57 [cytuj]
Inteligencja jest jak talent, albo się go ma albo nie, albo się go rozwija albo nie.
Inteligencja jest jak talent, albo się go ma albo nie, albo się go rozwija albo nie.
16 czerwca 2015, 22:59 [cytuj]
@Bo

Poprzez rozwijanie logicznego myślenia. Np. gra w szachy rozwija bardzo zdolność analizy sytuacji itd.
@Bo

Poprzez rozwijanie logicznego myślenia. Np. gra w szachy rozwija bardzo zdolność analizy sytuacji itd.
16 czerwca 2015, 23:02 [cytuj]
"hello" powiedział/a:
@scantis czy ja pisa³am o rozwijaniu czy o nauczaniu? :roll:
A czy nauczanie nie jest rozwijaniem? Kto powiedzial ze rozwijac mozna tylko sobie?
"hello" powiedział/a:
Tomku, Tobie radzê to samo.
Dzieki za rade, zapewniam Cie ze to co napisalas przemyslalem juz wielokrotnie, na tyle zeby teraz moc dyskutowac w tym temacie.
"Bo Warszawa...!" powiedział/a:
Inteligencja to zdolno¶æ umys³owa.
Bo, nie chce uzywac waszej szydery, ale moglbys sie postarac w rozwijaniu odpowiedzi.
Z wikipedii:
[size=75]Definicje inteligencji

Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnosz±cy siê do wzglêdnie sta³ych warunków wewnêtrznych cz³owieka, determinuj±cych efektywno¶æ dzia³añ, wymagaj±cych procesów poznawczych. Warunki te kszta³tuj± siê w wyniku interakcji genotypu, ¶rodowiska i w³asnej aktywno¶ci cz³owieka. (Strelau)
Inteligencja to ogólna zdolno¶æ adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadañ przez wykorzystanie ¶rodków my¶lenia. (Stern)
Inteligencja to w³a¶ciwo¶æ psychiczna, która przejawia siê we wzglêdnie sta³ej, charakterystycznej dla jednostki efektywno¶ci wykonywania zadañ (Tiep³ow)
Inteligencja to zdolno¶æ rozwi±zywania problemów (Piaget)
Inteligencja to dostrzeganie zale¿no¶ci (edukcja relacji), relacji i wyci±gania wniosków (edukcja korelacji). (Spearman)
Inteligencja to zdolno¶æ uczenia siê (G. Ferguson)
Inteligencja to zdolno¶æ do aktywnego przetwarzania informacji, przekszta³cania ich z jednej formy w inn± poprzez operacje logiczne - w tym sensie inteligentne s± komputery, a nawet zwyk³e kalkulatory.
Inteligencja to zdolno¶æ do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania siê do zmiennego ¶rodowiska. Tak rozumianej inteligencji nie posiadaj± komputery (bo nie przetwarzaj± informacji na w³asne potrzeby) ale posiadaj± j± zwierzêta, np. owady. Tak± inteligencj± wykazywa³aby siê maszyna, która np. w lesie albo na ulicy potrafi³aby samodzielnie przetrwaæ i zdobywaæ ¼ród³a energii.
Inteligencja to zdolno¶æ do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei (np. umiejêtno¶æ dokonywania obliczeñ matematycznych lub gry w szachy). Tak± inteligencjê równie¿ posiadaj± komputery (sztuczna inteligencja).
Inteligencja to zdolno¶æ do twórczego, a nie tylko mechanicznego przetwarzania informacji, czyli tworzenia zupe³nie nowych pojêæ i ich nieoczekiwanych po³±czeñ. Tê umiejêtno¶æ posiadaj± a rzadziej wykorzystuj± tylko niektórzy ludzie.
Inteligencja to zespó³ zdolno¶ci umys³owych umo¿liwiaj±cych jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie siê wobec nowych zadañ i sytuacji.
Inteligencja to zdolno¶æ ogólna do celowego dzia³ania, racjonalnego my¶lenia i skutecznego radzenia sobie z trudno¶ciami. [D. Wechsler]
Inteligencja to umiejêtno¶æ adaptacji do warunków ¶rodowiska, dopasowania ¶rodowiska do potrzeb jednostki i wyboru kontekstu najbardziej odpowiedniego dla satysfakcjonuj±cego dzia³ania. [Sternberg]
Inteligencja to zdolno¶æ przystosowania siê do okoliczno¶ci, dziêki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich do¶wiadczeñ i skutecznej kontroli nad w³asnymi procesami poznawczymi. [Nêcka, 2004]

Jeszcze w latach 80. XX wieku inteligencjê sprowadzano do zdolno¶ci czysto intelektualnych. Obecnie uwa¿a siê, ¿e tak rozumiana inteligencja wspó³dzia³a ze zdolno¶ciami w sferze emocjonalnej, motywacyjnej, interpersonalnej i wspó³dzia³anie ró¿nych zdolno¶ci z ró¿nych sfer ludzkiej psychiki pozwala na wykorzystanie potencja³u intelektualnego. Dlatego wspó³cze¶nie termin "inteligencja" stosuje siê szerzej i wyró¿nia takie jej typy jak:

inteligencja kognitywna (albo abstrakcyjna) - to hipotetyczna esencja inteligencji i dotyczy systemów naturalnych i sztucznych, sprowadza siê do takich sprawno¶ci umys³owych, jak umiejêtno¶ci analizowania i syntezy informacji które da siê zawrzeæ w formie znaków, oraz wykorzystania posiadanej wiedzy do w³asnych celów które mo¿e te¿ modyfikowaæ. Jak dotychczas, w praktyce, obejmuje ona zdolno¶æ kojarzenia faktów, przeprowadzania operacji prostych przekszta³ceñ jêzykowych, dokonywania operacji logicznych. Inteligencjê tê mo¿na programowaæ, rozbudowywaæ i tak¿e mierzyæ za pomoc± specjalnych testów.
inteligencja werbalna - zdolno¶æ formu³owania wypowiedzi, szybkiego i adekwatnego znajdowania s³ów, dobrego rozumienia tekstu wypowiadanego lub pisanego. Bardzo wysok± inteligencj± werbaln± charakteryzuj± siê na przyk³ad poeci, potrafi±cy improwizowaæ wiersze.
inteligencja emocjonalna - polega przede wszystkim na umiejêtno¶ci radzenia sobie ze swoimi emocjami, nazywania ich oraz zauwa¿ania i wp³ywania na emocje innych. Wi±¿± siê z ni± takie umiejêtno¶ci umys³owe jak empatia i asertywno¶æ.
inteligencja spo³eczna - pokrewna inteligencji emocjonalnej zdolno¶æ przystosowania siê i wp³ywania na ¶rodowisko spo³eczne cz³owieka.
inteligencja twórcza - czyli zdolno¶æ do generowania nowych pojêæ lub ich nieoczekiwanych po³±czeñ. Inteligencji twórczej nie da siê mierzyæ, nie ulega jednak w±tpliwo¶ci, ¿e ludzie posiadaj± ró¿ny jej poziom.
[/size]

Wybierz sobie cos, potem dyskutujmy dalej. Nie wiem czy mowisz o zdolnosci pojmowania swiata, czy zdolnosci abstrakcyjnych, czy czego tam jeszcze.
"Bo Warszawa...!" powiedział/a:
Podaj mi, Tomku, przyk³ady: jak chcia³by¶ uczyæ dzieci, m³odych ludzi inteligencji w szko³ach? W jaki sposób? Na czym by to polega³o?
Przeca mowie od godziny, swiadomosc rozwija inteligencje.
"hello" powiedział/a:
Inteligencja jest jak talent, albo siê go ma albo nie, albo siê go rozwija albo nie.
Zakladam, ze pojmujesz inteligencje zerojedynkowo? Albo sie ma, albo nie, brak tu jakichkolwiek poziomow?
A czy nauczanie nie jest rozwijaniem? Kto powiedzial ze rozwijac mozna tylko sobie? [quote="hello"] Tomku, Tobie radzê to samo.
16 czerwca 2015, 23:04 [cytuj]
Ok, to prawda scantis, masz rację. Miałem na myśli inteligencję rozumianą bardzo wąsko, jako możliwości umysłu, które każdy ma z natury na innym poziomie, ale ciężko się nie zgodzić, że inteligencja obejmuje analizę. Pytam więc Tomka, jak zamierza "nauczać inteligencji"? Bo wciąż uważam, podobnie jak hello, że to dość nietrafne sformułowanie. Inteligencji ci nikt do głowy nie przeleje jak wiedzy na wykładzie; możesz ją rozwijać, tak jak zauważyliście, samodzielnie poprzez różne czynności.


edit/
@Tomek,
1) zapytałeś mnie, to odpowiedziałem tak jak uważam ja, a nie jak uważa wikipedia. Więc w czym problem?

2) ponawiam apel o konkretne przykłady. Napisałeś, że chcesz, by w szkołach nauczano inteligencji - pytam jak?
Ok, to prawda scantis, masz rację. Miałem na myśli inteligencję rozumianą bardzo wąsko, jako możliwości umysłu, które każdy ma z natury na innym poziomie, ale ciężko się nie zgodzić, że inteligencja obejmuje analizę. Pytam więc Tomka, jak zamierza "nauczać inteligencji"? Bo wciąż uważam, podobnie jak hello, że to dość nietrafne sformułowanie. Inteligencji ci nikt do głowy nie przeleje jak wiedzy na wykładzie; możesz ją rozwijać, tak jak zauważyliście, samodzielnie poprzez różne czynności.


edit/
@Tomek,
1) zapytałeś mnie, to odpowiedziałem tak jak uważam ja, a nie jak uważa wikipedia. Więc w czym problem?

2) ponawiam apel o konkretne przykłady. Napisałeś, że chcesz, by w szkołach [i]nauczano inteligencji[/i] - pytam jak?
16 czerwca 2015, 23:07 [cytuj]
Przy okazji:
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,139303,17242176,Trzy_pytania__Sprawdz_swoje_IQ.html
Przy okazji:
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,139303,17242176,Trzy_pytania__Sprawdz_swoje_IQ.html
16 czerwca 2015, 23:08 [cytuj]
"hello" powiedział/a:
Przy okazji:
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,139303,17242176,Trzy_pytania__Sprawdz_swoje_IQ.html
Co Ty, Wybiórczą czytasz?! Hańba! Niestety, ale nie mam prenumeraty wykupionej. :-(
Co Ty, [i]Wybiórczą[/i] czytasz?! Hańba! Niestety, ale nie mam prenumeraty wykupionej. :-(
16 czerwca 2015, 23:12 [cytuj]
Prawidłowo powinno się przejść od razu do zadań, nie czytać opisu ;-)


Test świadomego myślenia (Cognitive Reflection Test) autorstwa Shane'a Fredericka to jedno z tych narzędzi, które pokazują, że nasz umysł działa, opierając się na dwóch systemach poznawczych - jednym działającym w sposób szybki i automatyczny oraz drugim, którego uruchomienie wymaga uwagi, skupienia oraz świadomego działania. Ludzki umysł jest też leniwy, dlatego częściej, niż można by sądzić, decyzję podejmuje na podstawie intuicji, a nie rozsądnych kalkulacji.

Test CRT został wymyślony przez profesora Shane'a Frederica z Uniwersytetu Yale w 2005 roku. Mierzy naszą zdolność rozumowania, kiedy coś jest bardziej złożone, niż się wydaje - czyli przejścia od impulsywnych odpowiedzi do głębszego, analitycznego myślenia. Uchodzi za najkrótszy test inteligencji na świecie. Składa się bowiem tylko z trzech pytań - tak prostych, że intuicyjna odpowiedź nasuwa nam się po kilku sekundach. Kłopot w tym, że tym razem intuicja nas zawodzi. Trzeba więc odrzucić pierwsze skojarzenia i pomyśleć "świadomie".

Zdaniem prof. Fredericka test CRT jest prawie tak skuteczny jak klasyczne testy na inteligencję obejmujące dziesiątki zadań. Na dowód słuszności tej tezy poddał testowi studentów dziewięciu amerykańskich uczelni. Wyniki pokrywały się dość dokładnie z tym, jak wypadli oni w bardziej tradycyjnych testach.

Najlepiej z zadaniami poradzili sobie studenci Massachusetts Institute of Technology (to jedna z najlepszych uczelni na świecie). Średnia poprawnych odpowiedzi wyniosła tam 2,18. Studenci Uniwersytetu Princeton odpowiedzieli poprawnie na 1,51 spośród trzech pytań. Harvard uzyskał wynik 1,43.

A jak ty poradzisz sobie z testem?

Na pocieszenie podajemy, że z badania przeprowadzonego w grudniu 2014 roku przez TNS Polska wynikało, że poprawną odpowiedź na wszystkie trzy pytania udzieliło tylko 6 proc. Polaków. Więcej niż co trzeci respondent (37 proc.) udzielił błędnej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania. Na jedno pytanie odpowiedziało dobrze 41 proc. badanych, na dwa pytania - 16 proc.

Pytanie 1.

Jeśli 5 maszyn w ciągu 5 minut produkuje 5 urządzeń, to ile czasu zajmie 100 maszynom zrobienie 100 urządzeń?Pytanie 2.

Na stawie rozrasta się kępa lilii wodnych. Codziennie kępa staje się dwukrotnie większa. Jeśli zarośnięcie całego stawu zajmie liliom 48 dni, to ile dni potrzeba, żeby zarosły połowę stawu?Pytanie 3.

Ołówek i pióro razem kosztują 1,10 zł. Pióro jest o 1 zł droższe od ołówka. Ile kosztuje ołówek?CiekawostkaTest CRT nie został wymyślony jako narzędzie do mierzenia inteligencji. Prof. Frederick skonstruował go, by sprawdzić, jak wysoki poziom inteligencji przekłada się na naszą skłonność do szacowania ryzyka w ekonomii. Lepiej mieć 3 tys. zł teraz czy 90 proc. szansy na 5 tys. zł? Wolałbyś mieć 4 tys. zł teraz czy dostawać po 100 zł co rok przez kolejne 10 lat? Na te pytania każdy z nas odpowie inaczej. Jak? To właśnie ustalił prof. Frederick. Okazało się, że osoby uzyskujące najlepsze oceny w CRT to zarazem jednostki skłonne do racjonalnego podejmowania ryzyka, bardziej cierpliwe i częściej wybierające opcję "lepsza większa nagroda w przyszłości niż mniejsza teraz".
Prawidłowo powinno się przejść od razu do zadań, nie czytać opisu ;-)


Test świadomego myślenia (Cognitive Reflection Test) autorstwa Shane'a Fredericka to jedno z tych narzędzi, które pokazują, że nasz umysł działa, opierając się na dwóch systemach poznawczych - jednym działającym w sposób szybki i automatyczny oraz drugim, którego uruchomienie wymaga uwagi, skupienia oraz świadomego działania. Ludzki umysł jest też leniwy, dlatego częściej, niż można by sądzić, decyzję podejmuje na podstawie intuicji, a nie rozsądnych kalkulacji.

Test CRT został wymyślony przez profesora Shane'a Frederica z Uniwersytetu Yale w 2005 roku. Mierzy naszą zdolność rozumowania, kiedy coś jest bardziej złożone, niż się wydaje - czyli przejścia od impulsywnych odpowiedzi do głębszego, analitycznego myślenia. Uchodzi za najkrótszy test inteligencji na świecie. Składa się bowiem tylko z trzech pytań - tak prostych, że intuicyjna odpowiedź nasuwa nam się po kilku sekundach. Kłopot w tym, że tym razem intuicja nas zawodzi. Trzeba więc odrzucić pierwsze skojarzenia i pomyśleć "świadomie".

Zdaniem prof. Fredericka test CRT jest prawie tak skuteczny jak klasyczne testy na inteligencję obejmujące dziesiątki zadań. Na dowód słuszności tej tezy poddał testowi studentów dziewięciu amerykańskich uczelni. Wyniki pokrywały się dość dokładnie z tym, jak wypadli oni w bardziej tradycyjnych testach.

Najlepiej z zadaniami poradzili sobie studenci Massachusetts Institute of Technology (to jedna z najlepszych uczelni na świecie). Średnia poprawnych odpowiedzi wyniosła tam 2,18. Studenci Uniwersytetu Princeton odpowiedzieli poprawnie na 1,51 spośród trzech pytań. Harvard uzyskał wynik 1,43.

A jak ty poradzisz sobie z testem?

Na pocieszenie podajemy, że z badania przeprowadzonego w grudniu 2014 roku przez TNS Polska wynikało, że poprawną odpowiedź na wszystkie trzy pytania udzieliło tylko 6 proc. Polaków. Więcej niż co trzeci respondent (37 proc.) udzielił błędnej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania. Na jedno pytanie odpowiedziało dobrze 41 proc. badanych, na dwa pytania - 16 proc.

Pytanie 1.

Jeśli 5 maszyn w ciągu 5 minut produkuje 5 urządzeń, to ile czasu zajmie 100 maszynom zrobienie 100 urządzeń?Pytanie 2.

Na stawie rozrasta się kępa lilii wodnych. Codziennie kępa staje się dwukrotnie większa. Jeśli zarośnięcie całego stawu zajmie liliom 48 dni, to ile dni potrzeba, żeby zarosły połowę stawu?Pytanie 3.

Ołówek i pióro razem kosztują 1,10 zł. Pióro jest o 1 zł droższe od ołówka. Ile kosztuje ołówek?CiekawostkaTest CRT nie został wymyślony jako narzędzie do mierzenia inteligencji. Prof. Frederick skonstruował go, by sprawdzić, jak wysoki poziom inteligencji przekłada się na naszą skłonność do szacowania ryzyka w ekonomii. Lepiej mieć 3 tys. zł teraz czy 90 proc. szansy na 5 tys. zł? Wolałbyś mieć 4 tys. zł teraz czy dostawać po 100 zł co rok przez kolejne 10 lat? Na te pytania każdy z nas odpowie inaczej. Jak? To właśnie ustalił prof. Frederick. Okazało się, że osoby uzyskujące najlepsze oceny w CRT to zarazem jednostki skłonne do racjonalnego podejmowania ryzyka, bardziej cierpliwe i częściej wybierające opcję "lepsza większa nagroda w przyszłości niż mniejsza teraz".
16 czerwca 2015, 23:13 [cytuj]
Ale jestem inteligentny, wszystkie trzy odpowiedzi poprawne. 8-)
Ale jestem inteligentny, wszystkie trzy odpowiedzi poprawne. 8-)
16 czerwca 2015, 23:14 [cytuj]
Znalazłem ten artykuł w całości na google! 3 punkty/3 punkty! Juhu! Co wygrałem? :oops:
Znalazłem ten artykuł w całości na google! 3 punkty/3 punkty! Juhu! Co wygrałem? :oops:
16 czerwca 2015, 23:14 [cytuj]
"Bo Warszawa...!" powiedział/a:
jako mo¿liwo¶ci umys³u
Tyle ze mozliwosci umyslu z kolei wiaza sie z maksymalnym potencjalem konkretnego czlowieka, ktorego tak naprawde nikt nigdy nie osiagnie, chyba ze o cos innego Ci chodzi.
"Bo Warszawa...!" powiedział/a:
Pytam wiêc Tomka, jak zamierza "nauczaæ inteligencji"? Bo wci±¿ uwa¿am, podobnie jak hello, ¿e to do¶æ nietrafne sformu³owanie.
To jest wiedza bardzo cenna, naprawde. Ciezko odpowiedziec na Twoje pytanie, bo to zalezy jaka konkretnie definicje przyjmiesz. Ja przyjmuje taka, ktorej rozwoj mozna osiagnac poprzez kilka czynnikow, np
"wiki" powiedział/a:
[Nauka]
rozumienia zachowañ w³asnych i innych osób,
umiejêtno¶ci wyra¿ania my¶li i uczuæ,
umiejêtno¶ci rozwi±zywania konfliktów itp.
Przy czym z pierwszego wynika wszystko.
Uwazasz, ze rozumienia innych ludzi nie mozna nauczyc? Nie mozna nauczyc kogos np tego, dlaczego klotnia jest bez sensu, bo nikt jej nie wygrywa etc?
"Bo Warszawa...!" powiedział/a:
1) zapyta³e¶ mnie, to odpowiedzia³em tak jak uwa¿am ja, a nie jak uwa¿a wikipedia. Wiêc w czym problem?
Chodzi o to, ze to co napisales to definicja bardzo ogolna, w ktorej zawarte moga byc obszary takie, z ktorymi sam zgodzilbys sie ze mozna rozwinac [w kims], jak i [moze, prawdopodobnie] sa takie, ktorych rozwinac nie sposob.

Czyli w duzym skrocie - rozwoj inteligencji emocjonalnej, rozwoj zdolnosci logicznego myslenia, analizowania problemow, rozwoj wiedzy o ludzkiej naturze itd itd.

hello, prosze o komentarz odnosnie tego co wstawilas i tego, co wnioslo to do dyskusji :-P
Tyle ze mozliwosci umyslu z kolei wiaza sie z maksymalnym potencjalem konkretnego czlowieka, ktorego tak naprawde nikt nigdy nie osiagnie, chyba ze o cos innego Ci chodzi. [quote="Bo Warszawa...!"]Pytam wiêc Tomka, jak zamierza "nauczaæ inteligencji"? Bo wci±¿ uwa¿am, podobnie jak hello, ¿e to do¶æ nietrafne sformu³owanie.
16 czerwca 2015, 23:15 [cytuj]
"Volverin" powiedział/a:
Ale jestem inteligentny, wszystkie trzy odpowiedzi poprawne. 8-)
W to nie wątpiłam ;-), mimo że czasami sie z Tobą nie zgadzam.
W to nie wątpiłam ;-), mimo że czasami sie z Tobą nie zgadzam.
16 czerwca 2015, 23:16 [cytuj]
To o czym ty mówisz Tomek, to nie jest rozwijanie inteligencji, tylko nauczanie socjologii, psychologii, etyki.
"Tooommeeek" powiedział/a:

Czyli w duzym skrocie - rozwoj inteligencji emocjonalnej, rozwoj zdolnosci logicznego myslenia, analizowania problemow, rozwoj wiedzy o ludzkiej naturze itd itd.
Sam sobie strzelasz w stopę. Wiedza, to wiedza, oczywiście, że można jej nauczać. Mylisz pojęcia.
Sam sobie strzelasz w stopę. Wiedza, to wiedza, oczywiście, że można jej nauczać. Mylisz pojęcia.
16 czerwca 2015, 23:16 [cytuj]
"Volverin" powiedział/a:
Ale jestem inteligentny, wszystkie trzy odpowiedzi poprawne.
Ja też, tylko nie liczyłem czasu :< Tylko z tym ołówkiem się frajersko zawiesiłem, bo ciągle miałem wątpliwości co do tak niskiej ceny ołówka :-P
Ja też, tylko nie liczyłem czasu :< Tylko z tym ołówkiem się frajersko zawiesiłem, bo ciągle miałem wątpliwości co do tak niskiej ceny ołówka :-P
1  2  3  4  5    >  >>  >|
tabela ligowa
Drużyna M Z R P PKT
1. Bayern Monachium 21 14 4 3 46
2. RB Lipsk 21 13 5 3 44
3. VfL Wolfsburg 22 11 9 2 42
4. Eintracht Frankfurt 22 11 9 2 42
5. Bayer 04 Leverkusen 22 10 7 5 37
6. Borussia Dortmund 22 11 3 8 36
7. Union Berlin 22 8 9 5 33
cała tabela
ranking typerów
Użytkownik Punkty
1. JungKamil3 303
2. arturborussen 303
3. Boro 294
4. Kamil0079 294
5. ewerthon 291
6. kolekcjoner89 288
7. jasiu85 288
cała tabela

shoutbox

qzase95
qzase95 godzinę temu

https://youtu.be/lkJYpKTvr2E

bvbbb
bvbbb 2 godzin temu

kiedy odrabiać jak nie teraz końcówka sezonu BL to mecze z drużynami mocnymi które mogą nam urwać pkt.

obywatelap
obywatelap Dzisiaj, 01:09

Tomasz Urban @tom_ur No, to jeszcze tylko tego na Schalke nie grali. Bunt w zespole. Czołowi piłkarze żądają zwolnienia Grossa. Większość nie chce grać pod jego wodzą. Totalny upadek. / Trzeba było Grossowi na starość do takiego burdelu wchodzić?

obywatelap
obywatelap Wczoraj, 22:43

Może jeszcze jutro Hertha się ogarnie i urwie punkty Wilkom. Wypadałoby się obudzić, bo są nad strefą spadkową, a tak złego składu aż nie mają.

julo1000000
julo1000000 Wczoraj, 22:15

Werder ogrywa Eintracht co to się stanęło

F1066
F1066 Wczoraj, 19:00

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/bvb-doch-noch-nicht-schluss-was-die-watzke-wende-fuer-dortmund-bedeutet-75545830.bild.html

F1066
F1066 Wczoraj, 18:49

Raczej napewno:)

obywatelap
obywatelap Wczoraj, 18:25

Podobno umowa sponsoringowa Schalke z Gazpromem wygasa w razie spadku. To piąty najwyższy kontrakt w lidze. https://www.footyheadlines.com/2021/02/schalke-to-lose-20-million-gazprom.html

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 17:18

https://pilkanozna.pl/index.php/Wydarzenia/Liga-Mistrz%C3%B3w/1017151-kontrowersyjny-plan-uefa.html najważniejsze pieniążki. BVB to nie grozi (finał) aczkolwiek kogoś w tej uefie popierdzieliło totalnie i jak pewna była posłanka mają dużo (ekhm) w oczach.

F1066
F1066 Wczoraj, 08:33

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/fussball-manager-im-interview-bvb-chef-watzke-ich-kenne-meine-verantwortung-gegenueber-diesem-verein/26939368.html

F1066
F1066 Wczoraj, 08:19

:)

F1066
F1066 Wczoraj, 08:18

Das Boulevardblatt behauptet, die Dortmunder könnten ab einer Summe in Höhe von 150 Millionen Pfund (ca. 170 Millionen Euro) gesprächsbereit sein. Damit wäre Haaland nach Neymar (222 Mio. Euro) der zweitteuerste Spieler aller Zeiten.

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 08:18

Tradycji stanie się zadość i przegrają z bujernem, ale chciałbym się mylić w tym przypadku.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 08:14

A może po meczu z świniami dogonią top4?

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 07:51

"top4" czyli maksymalna ambicja obecnej BVB.

bvbbb
bvbbb Wczoraj, 07:50

żeby po meczu z świniami aby nie było 9 pkt.do top 4

staraerakloppa
staraerakloppa 1 dni temu, 2021-02-25

6 pkt,jescze lepiej

staraerakloppa
staraerakloppa 1 dni temu, 2021-02-25

mamy 5 pkt straty do 4 miejsca ... troche duzo , wiec ja sie wstrzymam z walką o Top 4 jak sie chociaz zrównaja z 4 miejscem ,teraz to nie ma sensu

pablo
pablo 1 dni temu, 2021-02-25

Nie obawiałbym się Leverkusen i Gladback. Właśnie Wolfsburg i Eintracht to prawdziwe zagrożenie. Drużyny odświeżone, głodne sukcesów, bez dodatkowych obciążeń pucharami.

julo1000000
julo1000000 1 dni temu, 2021-02-25

Bayer jest w kryzysie jak chodzi o formę, według mnie o miejsce w top 4 powalczymy z Wolfsburgiem

staraerakloppa
staraerakloppa 1 dni temu, 2021-02-25

Nie przez przypadek mówia na nich Neverkusen.

CzarnoŻółtyKot
CzarnoŻółtyKot 1 dni temu, 2021-02-25

Ten klub jest jak biegacz który lideruje cały bieg a przewraca się metr przed metą.

obywatelap
obywatelap 1 dni temu, 2021-02-25

Oni mogą wymięknąć w wyścigu o Top4. Gladbach podobnie. Ale czasy się zmieniły i jest jeszcze Wolfsburg oraz Eintracht. Niestety w kolejnych latach może być trudniej niż zwykle załapać się do czołowej czwórki i dobrze by było, żeby zarząd wziął to pod uwagę.

libero180
libero180 1 dni temu, 2021-02-25

Leverkusen zawsze na początku świetnie a im dłużej trwa sezon to gorzej.

CzarnoŻółtyKot
CzarnoŻółtyKot 1 dni temu, 2021-02-25

Leverkusen najprawdopodobniej podzieli los Hoffenheim.

azielok
azielok 1 dni temu, 2021-02-25

*52 (3:5) 12

BundesPower
BundesPower 1 dni temu, 2021-02-25

Molde w dwumeczu 9 strzałów 4 gole Hoffe 40 strzałów i 3 gole nie ma Kramaricia to nikt z tych leszczy nie umie trafić

Rafi1982
Rafi1982 1 dni temu, 2021-02-25

I co jak kupimy obrońcę to przeciwnicy przestana oddawać strzały na bramkę ci dwaj to są cyrkowce a nie bramkarze smiem nawet twierdzic jedni z najgorszych bramkarzy w Bundeslidze

qzase95
qzase95 1 dni temu, 2021-02-25

Żaden obrońca nawet Ramos czy van Dijk nie zagra super meczu, jeśli nie ma świadomości, ze na bramce stoi ktoś na kogo może zawsze liczyć, a u nas są 2 tykające bomby. Jedna piastkuje i nie potrafi bronić karnych, a drugi jest ok, ale na poziom Augsburga...

johnBVB
johnBVB 1 dni temu, 2021-02-25

tez gdybym mial wyberac miedzy obronca a bramkarzem wolalbym obronce. Burki jak na BVB moze byc, cisniecie go ale nie jest az takim recznikiem jak co niektorzy tu pisza. A z takim bronieniem jak my prezentujemy to i nwet jakies donnarumy czy inne wynalazki nie ratowalyby nam kazdego meczu, tylko pojedyncze, a takie i burkiemu sie zdarzaly.

statystyki

Użytkownicy online: Marcio22
Gości online: 65
Zarejestrowanych użytkowników: 9031
Ostatnio zarejestrowany: sebnieb

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem